UntitleJHHGd-3

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nhân Việt Nam trên trường thương mại quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và OTOP

Là một trong những trung tâm xúc tiến thương mại.
Sứ mệnhMở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam. Thúc đẩy giá trị tạo ra các sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam. Tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nhân Việt Nam